Data Loss Prevention – czemu służy DLP?

Zapobieganie utracie danych (ang. Data Loss Prevention, DLP) to strategia i zestaw narzędzi, które organizacje wykorzystują do identyfikacji, monitorowania i kontrolowania przepływu informacji wewnątrz firmy.

Główne zadania, za które odpowiada system DLP, to:

 • Identyfikacja i klasyfikacja danych: System DLP pomaga organizacjom zidentyfikować, jakie dane są wrażliwe i poufne. Może to obejmować dane osobowe klientów, dane finansowe, tajemnice handlowe, informacje o pracownikach i inne ważne informacje. DLP pozwala na nadanie odpowiednich etykiet lub klasyfikacji tym danym.
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i aktywności użytkowników: DLP analizuje ruch sieciowy i aktywność użytkowników, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub nieprawidłowe zachowania związane z danymi. Może to obejmować analizę treści przesyłanych wiadomości e-mail, plików przesyłanych przez sieć, a także aktywności użytkowników w systemach informatycznych.
 • Stosowanie polityk bezpieczeństwa: System DLP umożliwia organizacjom określenie polityk bezpieczeństwa dotyczących danych, takich jak zakazy przesyłania danych poza sieć firmy lub blokowanie dostępu do określonych danych przez nieuprawnione osoby. DLP może także analizować treści i załączniki wiadomości e-mail w celu wykrycia potencjalnych naruszeń polityk.
 • Zapobieganie wyciekom danych: Głównym celem DLP jest zapobieganie wyciekom danych. Jeśli system wykryje próbę nieuprawnionego dostępu lub przekazania wrażliwych danych, może podjąć działania, takie jak zablokowanie dostępu, powiadomienie administratorów lub generowanie alertów.
 • Audytowanie i raportowanie: DLP zapewnia funkcje audytowania, które pozwalają na śledzenie działań związanych z danymi oraz generowanie raportów. Te raporty mogą być używane do analizy incydentów, spełnienia wymogów regulacyjnych i monitorowania zgodności z politykami bezpieczeństwa.
 • Szyfrowanie danych: Niektóre systemy DLP oferują funkcje szyfrowania danych, co pomaga w zabezpieczeniu danych w przypadku ich przechwycenia lub utraty fizycznej urządzenia.
 • Reagowanie na incydenty: System DLP może zawierać mechanizmy reagowania na incydenty, które pozwalają na izolację i zarządzanie incydentami związanymi z wyciekiem danych, w tym na przywrócenie normalnej działalności.

 

Wyciek danych z firmy – jak może do tego dojść?

Wyciek danych z firmy może wystąpić z wielu różnych powodów, zarówno w wyniku działań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Poniżej przedstawiam kilka potencjalnych przyczyn, które mogą doprowadzić do wycieku danych:

 • Niedbałość w zarządzaniu dostępem: Jeśli firma nie ma skutecznych zasad zarządzania dostępem do systemów i danych, pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji, do których nie są uprawnieni. To może prowadzić do wycieku danych.
 • Ataki hakerskie: Cyberprzestępcy mogą próbować włamać się do systemów firmy, wykorzystując różne techniki, takie jak ataki phishingowe, ransomware czy exploitowanie słabych punktów w zabezpieczeniach.
 • Zagrożenia wewnętrzne: Pracownicy mogą celowo lub nieświadomie przyczynić się do wycieku danych. Na przykład, pracownik może skorzystać z danych firmy w nieautoryzowany sposób, lub jego urządzenie z wrażliwymi danymi może zostać skradzione.
 • Nieaktualne lub niezabezpieczone oprogramowanie: Jeśli firma nie aktualizuje regularnie swojego oprogramowania i nie stosuje odpowiednich zabezpieczeń, to może być podatna na luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.
 • Słabe zarządzanie haseł: Jeśli pracownicy stosują słabe hasła lub używają tych samych haseł do wielu usług, to są bardziej podatni na ataki hakerskie, które mogą doprowadzić do wycieku danych.
 • Niedbałość w szkoleniach i świadomości pracowników: Jeśli pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych, mogą popełnić błędy, które prowadzą do wycieku danych.
 • Brak odpowiednich polityk i procedur bezpieczeństwa: Firma powinna mieć wdrożone skuteczne polityki i procedury bezpieczeństwa, które określają, jak postępować w przypadku wrażliwych danych. Ich brak może prowadzić do chaosu w przypadku incydentu.
 • Problemy z dostawcami i podwykonawcami: Wielu przedsiębiorstw korzysta z usług dostawców i podwykonawców. Jeśli te firmy nie dbają o odpowiednie zabezpieczenia danych, mogą stać się źródłem wycieku danych.
 • Utrata fizyczna urządzeń: Skradzione lub zgubione urządzenia, takie jak laptopy, smartfony czy dyski twarde, mogą prowadzić do utraty danych, zwłaszcza jeśli nie są zaszyfrowane.
 • Błędy w zarządzaniu ryzykiem i incydentami: Brak odpowiedniego zarządzania ryzykiem i brak planu reagowania na incydenty może utrudnić firmie szybką reakcję na wyciek danych.

 

Utrata danych – jak się zabezpieczyć?

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych i wykorzystać strategię Zapobiegania Utracie Danych (Data Loss Prevention, DLP), warto wdrożyć odpowiednie kroki i technologie.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc w zabezpieczeniu danych za pomocą DLP:

 • Identyfikacja i klasyfikacja danych: Rozpocznij od identyfikacji i klasyfikacji danych w organizacji. Określ, jakie dane są wrażliwe i poufne. To pozwoli na skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach.
 • Polityki DLP: Opracuj i wdroż polityki DLP, które określają, jakie działania są dozwolone i zakazane w przypadku wrażliwych danych. To obejmuje zasady przesyłania, przechowywania i dostępu do tych danych.
 • Monitorowanie i analiza aktywności: Wykorzystaj narzędzia DLP do monitorowania aktywności użytkowników i ruchu sieciowego w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń. Automatyczne systemy DLP mogą analizować dane w czasie rzeczywistym i alarmować w przypadku nieprawidłowych działań.
 • Zastosowanie kontroli dostępu: Ogranicz dostęp do danych wrażliwych tylko do osób, które są do tego upoważnione. Wykorzystuj autoryzację i uwierzytelnianie, aby zapewnić, że tylko odpowiednie osoby mogą uzyskać dostęp do tych danych.
 • Szyfrowanie danych: Szyfruj dane wrażliwe, zarówno w ruchu sieciowym, jak i w przechowywaniu. W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia, dane pozostaną zabezpieczone.
 • Polityki zarządzania urządzeniami: Ustal polityki zarządzania urządzeniami (MDM), które umożliwiają kontrolę nad urządzeniami mobilnymi i ich dostępem do danych.
 • Edukacja i świadomość użytkowników: Przeprowadź szkolenia i kampanie edukacyjne dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych i zasady postępowania.
 • Audyt i raportowanie: Regularnie przeprowadzaj audyty i analizy ryzyka, aby sprawdzać skuteczność strategii DLP. Raportuj o wynikach zarządzaniu i interesariuszom.
 • Reagowanie na incydenty: Opracuj plan reagowania na incydenty i wdroż go, gdy zajdzie taka potrzeba. Działania te powinny obejmować izolację incydentu i przywracanie normalnej działalności.
 • Aktualizacja i dostosowanie: Utrzymuj i dostosowuj strategię DLP w miarę zmieniających się zagrożeń i przepisów. Technologie i praktyki związane z DLP ewoluują, dlatego ważne jest pozostawanie na bieżąco.

 

Wdrożenie DLP może być skomplikowane i wymagać współpracy różnych działów organizacji, w tym IT, bezpieczeństwa informacji, prawnego i kadrowego. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji lub dostawcami rozwiązań DLP, aby zapewnić odpowiednie dostosowanie strategii do konkretnych potrzeb i zagrożeń organizacji.

 

Rodzaje systemów DLP

Systemy Zapobiegania Utracie Danych (Data Loss Prevention, DLP) są dostępne w różnych wariantach, aby sprostać różnym potrzebom i kontekstom organizacyjnym.

Oto kilka rodzajów systemów DLP:

 • Systemy sieciowe DLP: Te systemy monitorują ruch sieciowy w poszukiwaniu wrażliwych danych. Mogą analizować ruch HTTP/HTTPS, FTP, SMTP (do przesyłania wiadomości e-mail), a także inny ruch sieciowy. Systemy sieciowe DLP pomagają w wykrywaniu i blokowaniu wycieków danych poprzez sieć, na przykład w trakcie przesyłania danych przez internet.
 • Systemy kontroli treści e-mail DLP: Te rozwiązania skupiają się na analizie treści wiadomości e-mail w poszukiwaniu wrażliwych danych. Pomagają w wykrywaniu i blokowaniu prób przesyłania danych wrażliwych za pośrednictwem wiadomości e-mail, zarówno wychodzących, jak i przychodzących.
 • DLP na poziomie urządzeń końcowych: Rozwiązania DLP na poziomie urządzeń końcowych instalowane są na komputerach użytkowników. Monitorują one działania użytkowników i analizują dane na tych urządzeniach w poszukiwaniu wycieków danych. Pomagają w zabezpieczaniu danych na urządzeniach mobilnych, laptopach i komputerach stacjonarnych.
 • Systemy DLP w chmurze: Te rozwiązania zapewniają ochronę danych przechowywanych w chmurze, na przykład w usługach Dropbox, Google Drive czy Microsoft OneDrive. Monitorują one przesyłane i przechowywane pliki, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi i wyciekom danych w chmurze.
 • DLP na poziomie aplikacji: Te rozwiązania koncentrują się na ochronie wrażliwych danych w ramach konkretnych aplikacji lub systemów. Pomagają w monitorowaniu i kontrolowaniu dostępu do danych wewnątrz aplikacji.
 • DLP na poziomie endpointów mobilnych: DLP na urządzeniach mobilnych to specjalne rozwiązania zaprojektowane do ochrony danych na smartfonach i tabletach. Monitorują one aplikacje i działania użytkowników na tych urządzeniach, aby zapobiec wyciekom danych.
 • DLP wewnątrzplacówkowy (insider threat DLP): Te systemy skupiają się na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń ze strony pracowników lub osób mających dostęp do wrażliwych danych wewnętrznych. Pomagają w identyfikacji nieprawidłowych zachowań pracowników, które mogą wskazywać na próby wycieku danych.
 • DLP w urządzeniach peryferyjnych: Niektóre systemy DLP monitorują i kontrolują dostęp do urządzeń peryferyjnych, takich jak pendrive’y czy drukarki, aby zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu lub wydrukowywaniu wrażliwych danych.

 

Dla kogo systemy DLP

System DLP powinien być wdrożony  w szczególności w:

Przedsiębiorstwach:

 • Firmy korzystające z wrażliwych informacji, takich jak dane klientów, pracowników, partnerów biznesowych, czy dane finansowe.
 • Przedsiębiorstwa, które muszą spełniać regulacje związane z ochroną danych, takie jak GDPR w Europie, HIPAA w USA czy inne przepisy branżowe.

Instytucjach finansowych:

 • Bankom, firmom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym zależy na ochronie danych finansowych klientów i unikaniu wycieków finansowych.

Opiece zdrowotnej:

 • Placówkom medycznym i organizacjom opieki zdrowotnej zależy na ochronie danych pacjentów, takich jak historie medyczne i dane osobowe.

Sektorowi rządowemu:

 • Organizacje rządowe muszą chronić klasyfikowane informacje i dane wrażliwe w kontekście bezpieczeństwa narodowego.

Przedsiębiorstwach technologicznych:

 • Firmy technologiczne, które tworzą oprogramowanie i narzędzia do DLP, a także te, które przechowują wrażliwe dane klientów, muszą dbać o bezpieczeństwo tych danych.

Korporacjach:

 • Duże korporacje, które obsługują duże ilości danych i korzystają z różnych systemów informatycznych, mogą wykorzystać DLP do zapobiegania wyciekom danych wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Istnieje wiele dostawców i produktów DLP na rynku, a każde rozwiązanie może mieć swoje unikalne funkcje i możliwości. Wybór odpowiedniego rodzaju DLP zależy od potrzeb, kontekstu i infrastruktury organizacji.

 • Szukasz dodatkowych informacji?

  Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl