Klauzula informacyjna

Geotechnology spółka z ograniczoną odpwoiedzialnością. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: Geotechnology) niniejszym infromuje, że:

 1. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. danych kontaktowych podanych przez Panią/Pana lub uzyskanych przez Geotechnology z powszechnie dostępnych żródeł lub od Pani/Pana współpracownika;
 2. dane kontaktowe Geotechnology to: adres: Geotechnology IT Group Sp. z o.o., ul. Złocienia 4/26; 01-168 Warszawa, adres e-mail: rodo@geotechnology.pl;
 3. Geotechnology przetwarza Pani/Pana dane osobowe w przypadku, gdy zawarł z Państwem umowę w celu:
  1. wykonywania łączącej strony umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]);
  2. wypełnienia ciążących na Geotechnology obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. utrzymywanie bieżących relacji; kontaktu; przyjmowanie i składanie ofert (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Geotechnology tj. kontakt w ramach nawiązania relacji, wykonywania Umowy i dalszej współpracy);
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Geotechnology tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 1. Geotechnology przetwarza Pani/Pana dane osobowe w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy z Geotechnology, w celu:
  1. wypełnienia ciążących na Geotechnology obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowości w zakresie dokumnetów podatkowych i finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. utrzymywanie bieżących relacji; kontaktu; przyjmowanie i składanie ofert (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes tj. kontakt w ramach nawiązania relacji, wykonywania Umowy i dalszej współpracy);
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Geotechnology tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Geotechnology w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Geotechnology.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wymaganego przez przepisy prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. jest Pani/Pan uprawniony do żądania od Geotechnology dostępu do swoich danych osobowych;
  1. sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
 1. podanie danych osobowych jest warunkiem współpracy z Panią/Panem lub nawiązania realcji biznesowych, a brak podania wyżej wskazanych danych umowiżliwa ich realizacje;
 2. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Powyższa informacja nie dotyczy sytuacji, gdy Geotechnology otrzymał Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w imieniu innego administratora, tj. gdy Geotechnology jest podmiotem przetwarzającym.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl