Warunki gwarancji Edgecore Networks

GWARANCJA EDGECORE NETWORKS NA SPRZĘT:

Edgecore Networks gwarantuje, że produkty będą wolne od wad wykonania i materiałów, podczas normalnego użytkowania w 3-letnim okresie gwarancyjnym. Edgecore Networks może według własnego uznania naprawić lub wymienić dowolny produkt, który nie działa poprawnie podczas obowiązującego okresu gwarancyjnego, na podobny lub funkcjonalnie równoważny produkt.

W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, Klient informuje Pomoc Techniczną Edgecore Networks. W przypadku serwisu gwarancyjnego produkt zostanie zwrócony do Edgecore Networks w celu naprawy lub wymiany. Jeżeli produkt nie może być naprawiony, zostanie zastąpiony przez produkt o takich samych, podobnych lub równoważnych cechach w zależności od przypadku, bez uszczerbku dla wszelkich środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo. Edgecore Networks będzie dążyć do naprawy lub wymiany dowolnego produktu zwróconego w ramach gwarancji w rozsądnym czasie. Ze względu na pojawienie się nowych technologii (na przykład nowych złączy do łączenia w stos), produkty istniejące, zwrócone do Edgecore Networks mogą stać się przestarzałe i dlatego Edgecore Networks może zastąpić je innymi z tego samego lub podobnego asortymentu w których zastosowano nowe technologie. Jednostki zamienne będą odpowiadać lub przewyższać cechy wadliwego urządzenia, ale mogą mieć pewne różnice sprzętowe. Jeśli wadliwy produkt jest częścią stosu produktów przełącznika, Edgecore Networks nie ponosi odpowiedzialności za naprawę lub wymianę wszystkich produktów przełącznika w stosie, z wyjątkiem wadliwego produktu przełącznika.

Wszystkie produkty zwrócone do Edgecore Networks w celu wymiany stają się własnością Edgecore Networks. Wszystkie wymienione lub naprawione produkty będą objęte pozostałą częścią pierwotnej gwarancji w zależności od tego, która z tych opcji jest korzystniejsza dla Klienta.

Edgecore Networks nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie lub sprzęt kliencki oraz informacje konfiguracyjne lub dane wprowadzone do pamięci, a także jakąkolwiek zawartość przechowywaną lub zintegrowaną z produktem przez Klienta, podczas wykonywania usługi gwarancyjnej. Przed zwrotem produktu należy usunąć wszystkie akcesoria i oprogramowanie, które Klient mógł zainstalować, takie jak moduły rozszerzeń. Edgecore Networks nie ponosi odpowiedzialności za takie przedmioty, jeśli zostaną one zwrócone wraz z produktem.

Gwarancja Edgecore Networks i Geotechnology

 

GWARANCJA EDGECORE NETWORKS NA OPROGRAMOWANIE:

Edgecore Networks gwarantuje, że oryginalnie dostarczone oprogramowanie, z wyłączeniem jakichkolwiek aktualizacji lub uaktualnień, będzie zasadniczo zgodne z odpowiednimi specyfikacjami funkcjonalnymi w momencie dostawy i przez okres 90 dni po dostawie wtedy, gdy jest prawidłowo zainstalowane i eksploatowane na zatwierdzonym sprzęcie („Okres Gwarancyjny”).

W Okresie Gwarancji, cała odpowiedzialność Edgecore Networks i wyłączne zadośćuczynienie z tytułu niniejszej gwarancji będzie polegało na tym, że Edgecore Networks naprawi wszelkie powtarzalne błędy w oprogramowaniu, tak aby były one zasadniczo zgodne z odpowiednimi specyfikacjami funkcjonalnymi.

 

GWARANCJA GEOTECHNOLOGY SP. Z O.O.:

Uprawnienie do korzystania z gwarancji lub rękojmi świadczonych przez producenta, umożliwia realizację roszczeń gwarancyjnych na warunkach opisanych powyżej. Z uwagi na wrażliwość systemów sieciowych oraz strategiczne znaczenie w procesach produkcyjnych i biznesowych Klientów, jako Dystrybutor wprowadziliśmy dodatkowe usługi serwisowe, które ograniczają czas reakcji na zgłoszoną awarię oraz skracają czas naprawy po uznaniu roszczenia gwarancyjnego.

PAKIET USŁUG SERWISOWYCH:

PAKIET SERWISOWY CZAS REAKCJI* CZAS NAPRAWY**
Servicepack 1 4 godziny robocze Następny dzień roboczy
Servicepack 2 8 godzin roboczych 2 dni robocze
Servicepack 3 16 godzin roboczych 5 dni roboczych
*czas liczony od prawidłowego dokonania Zgłoszenia przez Zleceniodawcę do momentu    potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia

**Roszczenie gwarancyjne uznaje się za rozwiązane w następujących wypadkach:

  1. Awaria została usunięta.
  2. Klient otrzymał informację jak postępować w celu usunięcia awarii.
  3. Klient otrzymał informację, że awaria jest spowodowana przez znany, ale jeszcze nie usunięty błąd w produktach Edgecore Networks.
  4. Klient otrzymał instrukcję w celu wykonania obejścia awarii, czyli wdrożenia rozwiązania, które nie usuwa awarii, jednak umożliwia z korzystania z produktu w zakresie wymaganym przez Klienta
  5. Klient otrzyma produkt zastępczy o parametrach nie gorszych od produktu, którego dotyczy awaria.
  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do konatktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Copyright © 2024 Geotechnology IT Group Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl
Menu

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

tel. 22 395 88 30
tel/fax 22 395 88 49
e-mail: biuro@geotechnology.pl